O nama

Srpska asocijacija regionalnih razvojnih agencija (SARRA) osnovana je u martu 2016. godine, sa 15 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA) u Srbiji kao osnivačima.

SARRA pokriva preko 95% teritorije Srbije, ukupan broj zaposlenih u svim agencijama članicama je 126, dok se projektni portfolio članica sastoji od preko 430 projekata vrednih više od 100 miliona evra.

Opšti cilj asocijacije je da doprinese uspostavljanju efikasnog sistema za uravnoteženi teritorijalni razvoj u Republici Srbiji.

SARRA je osnovana kako bi se omogućilo efikasnije učešće ARRA u procesima planiranja u domenu regionalnog razvoja, procesima razvoja programa za podršku MSP i preduzetništvu, procesima privlačenja i podrške investitorima kao i procesima međusektorskog povezivanja kao i boljeg pozicioniranja ARRA u procesima međuopštinske saradnje, procesima EU integracija i efikasnog korišćenja fondova.

SARRA je osnovana radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

  • Podrška uspostavljanju pravnog i institucionalnog okvira za planiranje, organizovanje, koordinisanje i realizaciju razvojnih aktivnosti;
  • Podsticanje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje u pitanjima od zajedničkog interesa;
  • Konsultativne aktivnosti sa svim subjetima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, u cilju ravnomernog regionalnog razvoja;
  • Javno zalaganje za ravnomerni regionalni razvoj;
  • Razvoj konkurentnosti na svim nivoima;
  • Smanjenjue regionalnih i unutar-regionalnih dispariteta u stepenu društveno-ekonomskog razvoja i uslova života, as naglaskom na podsticanje razvoja nedovoljno razvijenih, devastiranih industrijskih i ruralnih područja;
  • Razvoj ekonomije bazirane na znanju, inovatinovsti, savremenim naučno-tehnološkim dostignućima i organizaciji upravljanja;
  • Smanjenje negativnih demografskih kretanja;
  • Edukacija građana u različitim oblastima društveno-ekonomskog razvoja.

Asocijacija sarađuje sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i Ministarstvom za evropske integracije (MEI) u oblasti regionalnog razvoja.

SARRA je uključena u implementaciju nacionalnih programa za regionalni razvoj sa RAS-om, dok su predstavnici SARRA-e imenovani od strane MEI u pregovaračkoj grupi za pregovaračko poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata – koje je od suštinskog značaja za stvaranje osnova za efikasan model uravnoteženog teritorijalnog razvoja u Republici Srbiji.


© 2019 Srpska asocijacija regionalnih razvojnih agencija