Regionalni razvoj

Regionalni razvoj kao kontinuiran i upravljan proces zahteva dobro organizovan institucionalni okvir. Agencije za regionalni razvoj su osnovane iz potrebe da se na teritoriji čitave Srbije stvore institucionalni preduslovi za održivi regionalni razvoj.

Članice Asocijacije su u proteklom periodu bile ključni nosioci razvojnih procesa na teritorijama koje su pokrivale svojim radom, kroz partnerstvo sa javnim i privatnim sektorom.

Uvođenjem i distribucijom konsultantskih usluga namenjenih MSP sektoru, stvarale su preduslove za razvoj preduzetništva. Menadžmentom razvojnih projekata uključivale su svoje teritorije u međunarodne donatorske inicijative i nacionalne programe za razvoj preduzetništva i ravnomerni regionalni razvoj.

Srž regionalnog razvoja se sastoji u efikasnom uspostavljanju međusektorske saradnje, posmatrajući društveno – ekonomski razvoj kao celovit i potpuno integrisan proces, gde regionalne razvojne agencije uspešno povezuju aktere iz više sektora.

Jedan od stubova regionalnog razvoja je međuopštinska saradnja, koja podrazumeva urežavanje lokalnih samouprava, kao ključnih nosilaca lokalnog ekonomskog razvoja, u partnerstva zasnovana na strateški identifikovanim potrebama i interesima. Kordinaciju ovih strateških procesa vode regionalne razvojne agencije.

Snaga Asocijacije leži u činjenici da ona posredstvom svojih članica okuplja desetine ključnih stejkholdera na lokalnom, regionalnim i nacionalnim nivou, da su članice kroz mrežu zaposlenih u stanju da isporuče najveći broj usluga koje su u funkciji ekonomskog razvoja, preuzimajući odgovornost za planiranje i upravljanje razvojnim procesima na svojim teritorijama. Popunjavajući institucionalnu prazninu na regionalnom nivou postaju bitan integrativni faktor između nacionalnih, lokalnih i donatorskih institucija.

Fleksibilne u radu prilagođavale su se dinamičnim zahtevima okruženja i tako postale nosioci razvojnih procesa i ključni partneri međunarodnim donatorskim institucijama. Iskustvo u radu sa MSP sektorom i javnim administracijama na uklanjanju prepreka za ekonomski razvoj afirmiše ih kao pouzdane partnere za sve buduće razvojne inicijative.


© 2024 Srpska asocijacija regionalnih razvojnih agencija