Српска асоцијација регионалних развојних агенција

Чланице

Акредитоване регионалне развојне агенције (АРРА) у Републици Србији делују као катализатор локалних и регионалних потреба и ресурса, учествују у имплементацији релевантних националних политика, програма и пројеката на територији своје надлежности, чиме практично представљају мост за комуникацију и координацију развојних политика и програма између националног и локалног нивоа власти у Републици Србији.

Регионалне развојне агенције обављају следеће послове:

  • учествује у припреми и спровођењу развојних докумената и прати њихову реализацију на нивоу региона и јединица локалне самоуправе;
  • сарађује са аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе у припреми и примени локалних развојних планова;
  • представља интерес региона у односима са Националном агенцијом и регионалном агенцијом и у оквиру своје надлежности учествује у реализацији усвојених развојних докумената;
  • припрема и спроводи програме стручног усавршавања за потребе развоја привредних друштава и предузетништва, развоја инфраструктуре и развоја институција и организација и за унапређење капацитета јединица локалних самоуправа;
  • прати и спроводи мере и реализује развојне пројекте за које је овлашћена;
  • обавља послове међународне, прекограничне и међуопштинске сарадње из своје надлежности;
  • води информациони систем од значаја за регион и област;
  • обавља и друге послове у складу са оснивачким актом.
У Републици Србији тренутно постоји 16 Акредитованих регионалних развојних агенција чији су већински оснивачи јединице локалне самоуправе и које својим деловањем покривају скоро целокупну територију Републике Србије.

ЧЛАНОВИ АСОЦИЈАЦИЈЕ

© 2024 Српска асоцијација регионалних развојних агенција