Српска асоцијација регионалних развојних агенција

О нама

Српска асоцијација регионалних развојних агенција (САРРА) основана је у марту 2016. године као непрофитно удружење, ради остваривања циљева у области регионалног развоја на територији Републике Србије. САРРА је основана од стране 15 акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА).

САРРА је основана ради остваривања следећих циљева:

  • Подршка успостављању правног и институционалног оквира за планирање, организовање, координисање и реализацију развојних активности;
  • Подстицање међуопштинске, међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње у питањима од заједничког интереса;
  • Консултативне активности са свим субјетима на локалном, националном и међународном нивоу, у циљу равномерног регионалног развоја;
  • Јавно залагање за равномерни регионални развој;
  • Развој конкурентности на свим нивоима;
  • Смањењуе регионалних и унутар-регионалних диспаритета у степену друштвено-економског развоја и услова живота, ас нагласком на подстицање развоја недовољно развијених, девастираних индустријских и руралних подручја;
  • Развој економије базиране на знању, иноватиновсти, савременим научно-технолошким достигнућима и организацији управљања;
  • Смањење негативних демографских кретања;
  • Едукација грађана у различитим областима друштвено-економског развоја.

Органи Асоцијације су Скупштина и Управни одбор. Скупштину чине сви чланови Асоцијације, док управни одбор има 5 чланова и представља извршни орган Асоцијације који се стара о спровођењу њених циљева.

САРРА  покрива преко 95% територије Србије, укупан број запослених у свим агенцијама чланицама је 126, док се пројектни портфолио чланица састоји од преко 430 пројеката вредних више од 100 милиона евра.

САРРА је основана како би се омогућило ефикасније учешће АРРА у процесима планирања у домену регионалног развоја, процесима развоја програма за подршку МСП и предузетништву, процесима привлачења и подршке инвеститорима као и процесима међусекторског повезивања као и бољег позиционирања АРРА у процесима међуопштинске сарадње, процесима ЕУ интеграција и ефикасног коришћења фондова.

САРРА је укључена у имплементацију националних програма за регионални развој са Развојном агенцијом Србије, док су представници САРРА-е именовани од стране Министарства за европске интеграције у преговарачкој групи за поглавље 22 - Регионална политика и координација структурних инструмената, које је од суштинског значаја за стварање основа за ефикасан модел уравнотеженог територијалног развоја у Републици Србији.


© 2024 Српска асоцијација регионалних развојних агенција